Webp.net gifmaker

Со примена на мерките за заштита од ковид-19, одредени активности во Здружението на пензионери нормално се одвиваат. На денешната 27 седница на Извршниот одбор со која претседаваше Томе Димитровски беа донесени неколку одлуки кои се од суштинско значење за поуспешна работа на пензионерската организација. 

Покрај другото, стана збор и за начинот на запишување огревно дрво оваа година. Бидејќи лани во врска со снабдувањето со огревно дрво имаше одредени потешкотии, годинава ќе се настојува таа активност поуспешно да се извршува. Уписот на огревни дрва започнува утре, а ќе бидат запишувани според одлуката на републичките органи за определување на одредени количини. На седницата беа донесени и неколку други одлуки од административен карактер.    пензионери 4

На денешната 26 седница на Извршниот одбор на Здружението на пензионери од Битола, беше усвена Предлог одлуката за утврдување на Програмата за работа за 2021 година. Исто така усвоена е и предлог одлуката за Финансиската програма на Здружението

С О О П Ш Т Е Н И Е

Здружението на пензионери Битола ке врши запишување и уплата на свински полутки за сите заинтересирани пензионери- членови на Здружението на пензионери од Општина Битола, Новаци и Могила.

Запишувањето на свинските полутки ке се врши во периодот од 10.11.2020 до 30.11.2020 год.

Со оглед на состојбата со корона вирусот,запишувањето на свинските полутки ке се врши во Клубот на пензионерите на ул. ,,Булевар 1-ви мај бр. 268 Битола во време од 11 до 13 часот. и при тоа мора да се почитуваат сите мерки на претпазливост пропишани од здраствените органи на Република Северна Македонија.

При запишувањето на свинските полутки, секој пензионер треба да носи лична карта и талонче од пензијата од последните три месеци со пензионерски број.

Плакањето на свинските полутки ке се врши на три последователни рати, со тоа што првата рата мора да се плати веднаш со запишувањето на полутките.

Големината на полутките ке изнесува од 25 до 35 кгр.

Се повикуваат сите заинтересирани фирми кои вршат продажба на свинско месо да поднесат писмени понуди до ЗП Битола најдоцна до 05.11.2020год во затворен плик со назнака ,,понуда,, на адреса ,,Булевар 1-ви мај,, бр.268 Битола.

Секој понудувач треба да достави писмен доказ дека поседува продавница за месо, а при испораката на свинските полутки да се придржува кон сите мерки и протоколи пропишани од здраствените органи предвидени за испорака на ваков вид на производи.

При изборот на најповолна понуда Комисијата ке ја зема во предвид цената и квалитетот на месото.

Извршниот одбор на Здружението на пензионери од Битола на денешната седница разгледа неколку прашања од животот и работата на пензионерите. Информација за спроведената анкета за изработка на социјална карта поднесе претседателот Томе Димитровски , кој рече дека анкетните листови во 31 огранок на Здружението на пензионери се комплетирани и во нив се регистрирани сите потребни податоци за материјалната и социјалната состојба на пензионерите од Битола. Анкетарите анкетирањето го извршија без никаков материјален надомест, поточно волонтери под раководство на Емилија Костурски, советник во битолскиот Совет. 

По повод Меѓународниот ден на стари лица, Здружението на пензионери од Битола покрена иницијатива за вклучување на неговите членови во поуспешно користење на библиотечниот фонд во НУ Универзитетска библиотека „Св Климент Охридски“. Претседателот на Здружението Томе Димитровски и директорот на Библиотеката м-р Бојан Стефановски потпишаа меморандум за соработка со цел реализација на заеднички проекти и активности од двостран интерес.

Членовите на Здружението на пензионери можат да ја користат привилегијата за повластена цена за годишна членарина во износ од 150 денари за користење на литература. За таа цел Библиотеката ќе ги стави на располагање просторот и салите за промоции по повластени цени, како и користење на читални и услуги од Одделот за периодика. За поуспешно запознавање на членовите на Извршниот одбор на Здружението на пензинери свои излагања имаа Јелана Петровска и Лидија Мицевска. На денешната средба се разгледаа и можностите како пензионерите поуспешно да го користат библиотечниот фонд на „Св. Климент Охридски“. bibliotek 2

 

Страница 1 од 8

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
© 2020 АПЛА.мк. Сите права се задржани